فارکس حرفه ای

توان تحلیل

مدل‌سازی و تحلیل سایت جامع تولید همزمان حرارت و توان از دیدگاه اگزرژواکونومیک در یک مورد مطالعاتی صد مگاواتی

در این مقاله، مدلسازی و تحلیل چیدمان تجهیزات از دیدگاه اگزرژواکونومیک برای تأمین نیاز حرارت و توان سایت جامع تعیین می‌گردد. با استفاده از یک مدل اصلاحی به‌عنوان یک روش هدف‌گذاری جدید تولید همزمان که مدل تکرارشونده پایین به بالا است، پتانسیل تولید همزمان حرارت و توان برای طراحی سیستم یوتیلیتی سایت جامع تخمین زده‌شده و متناسب با آن، دمای مافوق گرم سطوح بخار، توان تولیدی توربین‌های بخار بین سطوح، دبی بخار عبوری از توربین‌ها، میزان بار حرارتی دیگ بخار و دبی سوخت موردنیاز دیگ بخار محاسبه می‌شود. در ابتدا سناریوهای مختلفی از چیدمان توربین‌های بخار ارائه می‌گردد که از دیدگاه اگزرژواکونومیک، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در طرح‌های پیشنهادی برای تولید توان اضافی در مورد مطالعاتی نیز، سامانه توربین گاز نسبت به طرح توربین کندانسی دارای بازدهی اگزرژی بالا و تخریب اگزرژی پایین و مجموع هزینه نرخ سرمایه‌گذاری و هزینه نرخ تخریب اگزرژی پایینی بود. ازاین‌رو، سناریوی منتخب چیدمان توربین‌های بخار فشار برگشتی در کنار سامانه توربین گازی به‌عنوان چیدمان بهینه سامانه تولید همزمان حرارت و توان در سایت جامع از دیدگاه اگزرژواکونومیک برای این مورد مطالعاتی معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها

 • اگزرژواکونومیک
 • سایت جامع
 • یوتیلیتی سایت جامع
 • تولید همزمان حرارت و توان

20.1001.1.22519475.1400.11.5.17.8

مراجع

[1] Dhole VR, Linnhoff B (1993) Total site targets for fuel, co-generation, emissions, and cooling. Comput Chem Eng 17: 101-109.

[2] Raissi K (1994) Total site integration. PhD Thesis, Department of Mechanical Engineering, University of Manchester, Manchester UK.

[4] Klemeš J, Dhole VR, Raissi K, Perry SJ, Puigjaner L (1997) Targeting and design methodology for reduction of fuel, power and CO2 on total sites. Appl Therm Eng 17(8-10): توان تحلیل 993-1003.

[6] Manesh MK, Abadi SK, Amidpour M, Hamedi MH (2013) A new targeting method for estimation of cogeneration potential and total annualized cost in process industries, Chem Eng Res Des 91(6): 1039-1049.

[7] Manesh MK, Navid P, Baghestani M, Abadi SK, Rosen MA, Blanco AM, Amidpour M (2014) Exergoeconomic and exergoenvironmental evaluation of the coupling of a gas fired steam power plant with a total site utility system. Energy Convers Manag 77: 469-483.

[8] Manesh MK, Amidpour M, Abadi SK, Hamedi MH (2013) A new cogeneration targeting procedure for total site utility system. Appl Therm Eng 54(1): 272-280.

[9] Ghazi M, Amidpour M, Abbaspour M, Farzaneh H (2015) Developing of constructal theory concept to the total site cogeneration heat and power retrofit. Int J Exergy 17(2): 171-191.

[10] Ren XY, Jia XX, Varbanov PS, Klemeš J )2018( Targeting the cogeneration potential توان تحلیل for Total Site utility systems. J Clean Prod 170: 625-635.

[11] Walmsley TG, Varbanova PS, Philipp M, Klemeš J )2018( Total site utility systems structural design considering electricity price fluctuations. Comput. Aided Chem Eng 44: 1159-1164.

[12] Ghannadzadeh A, Perry S, Smith R (2012) Cogeneration targeting for site utility systems. Appl Therm Eng 43: 60-66.

[13] Ahmadi P, Dincer I, Rosen MA (2011) Exergy, exergoeconomic and environmental analyses and evolutionary algorithm based multi-objective optimization of combined cycle power plants. Energy 36(10): 5886-5898.

[14] Shokri Y, Ghazi M, Nikiyan M (2021) Modeling and analysis of total site cogeneration of heat and power from an exergoeconomic approach in a 4 MW case study. IJMEP 22(4): 131-153.

[15] Çolpan CÖ )2005( Exergy analysis of combined cycle cogeneration systems. M.Sc.Thesis, Middle East Technical University, Turkey.

[16] Balli O, Aras H, Hepbasli A )2007( Exergetic performance evaluation of a combined heat and power (CHP) system in turkey. Int J Energy Res 31: 849-866.

[17] Ameri M, Ahmadi P, Hamidi A (2009) Energy, exergy and exergoeconomic analysis of a steam power plant: A case study. Int J Energy Res 33: 499-512.

[18] Khoshgoftar Manesh MH, Navid P, Baghestani M, Abadi SK, Rosen MA, Blanco AM, Amidpour M (2014) Exergoeconomic and exergoenvironmental evaluation of the coupling of a gas fired steam power plant with a total site utility system. Energy Convers Manag 77: 469-483.

[19] Valencia Ochoa G, Piero Rojas J, Duarte Forero J (2020) Advance exergo-economic analysis of a waste heat recovery system using orc for a bottoming natural gas engine. Energies 13(1): 267.

[21] Mitrović DM, Stojanović BV, Janevski JN, Ignjatović MG, Vučković GD (2018) Exergy and exergoeconomic analysis of a steam boiler. Therm Sci 22(5): 1601-1612.

[22] Shamsi S, Omidkhah MR (2012) Optimization of steam pressure levels in a total site using a thermoeconomic method. Energies 5(3): 702-717.

[23] Marles OA (2005) Design and optimization of flexible utility system. PhD Thesis, Department of Mechanical Engineering,University of Manchester, Manchester UK.

توان تحلیل

از جمله‌ روش‌های کشف اطلاعات حساس و پارامترهای مخفی الگوریتم‌های رمزنگاری، استفاده از داده‌هایی است که به‌صورت فیزیکی از دستگاه‌ها نشت می‌یابند. حملات تحلیل توان، از نوع حملات کانال جانبی بوده و بسیار کاربردی هستند؛ بنابراین اتخاذ روش‌هایی به‌منظور مقاوم‌سازی ابزارهای رمزنگاری در برابر این‌گونه حملات از اهمیت بالایی برخوردار است. روش‌های مقاوم‌سازی می‌توانند از رویکردهای مختلفی استفاده کرده و در سطوح متفاوتی اعمال شوند. یکی از روش‌های مؤثر و متداول، روش نقاب‌گذاری است که در سطح الگوریتم، امنیت اثبات‌پذیر ایجاد می‌کند. با این حال می‌توان نشان داد که برخی از الگوریتم‌های نقاب‌گذاری‌شده نیز، در زمان پیاده‌سازی سخت‌افزاری دچار گونه‌هایی از نشت اطلاعات هستند که گاهی آن‌ها را در برابر حملات تحلیل توان آسیب‌پذیر می‌سازد. روش پیاده‌سازی آستانه‌ای‌ روشی‌ است که به‌منظور مواجهه با این چالش معرفی شده و طی سالیان اخیر توجه بسیاری از پژوهش‌گران را به خود جلب کرده است. در این مقاله ابتدا مدل­های مختلف حملات وارده به رمزهای قالبی را توضیح داده و سپس با تمرکز بر مدل جعبه خاکستری و حملات تحلیل توان، روش نقاب‌گذاری را شرح می‌دهیم. در ادامه با بیان چالش این روش در پیاده‌سازی‌های سخت‌افزاری، روش پیاده‌سازی آستانه‌ای را معرفی و بررسی خواهیم کرد.

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zarei S, Soleimany H. Threshold Implementation as a Countermeasure against Power Analysis Attacks. 3. 2020; 8 (2) :17-28
URL: http://monadi.isc.org.ir/article-1-150-fa.html

زارعی سارا، سلیمانی هادی. مروری بر پیاده‌سازی آستانه‌ای به‌عنوان روشی برای مقابله با حملات تحلیل توان. 1. 1398; 8 (2) :28-17

تحلیل توان، قابلیت و جذابیت فضاهای تجاری-اقامتی در راستای توسعه صنعت گردشگری شهری (مطالعه موردی: مجموعه تجاری –اقامتی امید شهر مشهد)

خدمات و امکانات گردشگری به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین اشکال عرضه در صنعت فراغت و تفریح، بیشترین حجم درآمدزایی را برای جوامع میزبان پس از صنعت حمل‌ونقل و جابجایی گردشگران به وجود می‌آورد. بررسی تجارب مقاصد توسعه‌یافته‌ی گردشگری داخلی و خارجی نشان می‌دهد که مقاصدی در این عرصه درخشیده‌اند که در نظام عرضه محصولات گردشگری خود،‌ مجهز به سیستمی سامان‌یافته و توانا در بعد تسهیلات و خدمات گردشگری به‌ویژه در زمینه تأسیسات تجاری و اقامتی هستند. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد. روش‌های گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. با توجه به سیال بودن جمعیت بازدید کننده از مرکز تجاری- اقامتی امید شهر مشهد در این پژوهش امکان محاسبه جامعه آماری وجود ندارد، از این رو از فرمول‌های تعین حجم نمونه خاصی بهره گیری نشده و به صورت پیش فرض تعداد 200 پرسشنامه در محدوده مورد مطالعه پخش و جمع آوری گردیده است. در این راستا با بهره‌گیری از پرسشنامه اقدام به جمع آوردی داده‌ها شده است. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار 18 spss و تحلیل‌های T.test، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون بهره‌گیری شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشانگر آن است که بین شاخص‌های قابلیت و جذابیت فضاهای تجاری-اقامتی امید شهر مشهد و گردشگری آن به میزان 0.417+ درصد رابطه و همبستگی وجود دارد که این امر بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر است. در ادامه با استفاده از تحلیل رگرسیون به تأثیرات هرکدام از شاخص‌ها در این همبستگی پرداخته شد. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که شاخص کالبدی و فضایی با امتیاز 0.291 بیشترین ضریب تأثیر و سایر شاخص‌های پژوهش به ترتیب با میزان بتای 0.219 برای شاخص کاربری و فعالیت، بتای 135/0 برای شاخص زیست‌محیطی، بتای 116/0 برای شاخص فرهنگی و اجتماعی و بتای 107/0 برای شاخص ادراکی و شناختی در محدوده موردمطالعه تأثیرگذار می­باشند.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.22286462.1396.7.4.8.4

عنوان مقاله [English]

Capacity, capability and attractiveness analysis of commercial-residential places on developing توان تحلیل urban tourism industry (a case study: Omid commercial-residential complex, Mashhad

نویسندگان [English]

 • Vahideh Bagheri 1
 • Hadi Barghlameh 2

1 M.A. of Construction & project management-Young Researchers & Elite club, ILkhichi Branch, Islamic Azad University, ILkhichi, Iran

2 M.Sc. of Civil Engineering, Dept. of Civil Engineering, ILkhichi Branch, Islamic Azad University, ILkhichi, Iran

Abstract
Tourism services and facilities as one of the most basic forms of supply in leisure and recreation industry provide the most income content for the host communities after the transport industry and tourists' movement in interval-international area. Considering the experience in developing domestic and foreign tourism purposes shows that industries emanated in this area that in their tourism product-supply system are equipped with an organized and capable system in terms of tourism facilities and services especially in commercial and residential facilities. Competition for sustainable development of urban tourism according to the tourists' needs in addition to strengthening the participation of private sectors and citizens in meeting these needs, also creating different substrate-planning platforms in this field should be important and planned in tourism executive management. The current study is done according to its functional goal and its nature and descriptive-analytical method. The data collection methods in this study are library and field ones. In this regard, the data were gathered using a questionnaire. For analyzing data, SPSS 18 software, T-test analysis, Pearson correlation test and Regression test were used. The results show that there is +0.417 percent relation and correlation between the capability and attractiveness of Omid commercial-residential places in Mashhad and its tourism which shows a direct relationship between the two variables. Then, the Regression analysis was used on the impacts of each indicator in this correlation. The test results showed that physical and spatial indicators had توان تحلیل the highest impact factor among all the targeted indicators in this study. The other indicators are effective in the study with the Beta 0.219 for profile and activity index, Beta 0.315 for environmental index, Beta 0.116 for cultural-social index and Beta 0.107 for perceptual and cognitive index.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Capability
 • attractiveness
 • commercial-residential complex
 • tourism industry
 • Omid commercial-residential complex

مراجع

افراخته، حسن و همکاران (1391). سنجش جذابیت و رقابت‌پذیری مکان گردشگری با استفاده از مدل TDCA، فصلنامه مطالعات شهری، ش 3، صص:68-57.

تیبالدز، فرانسیس (1384). شهرسازی شهروندگرا: ارتقاء عرصه‌های همگانی و محیط‌های شهری ترجمه محمد احمدی‌نژاد، اصفهان: خاک، چاپ اول.

حسن زاده، شبنم (1394). تأثیر بعد محتوایی وب سایت و اعتماد الکترونیکی بر اثربخشی بازاریابی الکترونیکی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده‌مدیریت- گروه‌مدیریت بازرگانی، دانشگاه‌آزاد‌اسلامی واحد‌تهران‌مرکزی.

حیدرزاده، کامبیز؛ و عبقری، مریم (1391). بررسی تأثیر تنوع فروشگاهی و شرایط محیط درونی و بیرونی بر رضایت مشتریان از مراکز خرید، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، ش 11، صص:15-7.

ختایی، محمود و دیگران (1387). اندازه‌گیری کارایی هتل‌های شهر تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال هشتم، ش 2، صص:1-24

شکویی، حسین؛ و موحد، علی (1381). شناخت الگوی فضای توریستی شهر اصفهان با استفاده از GIS، نشریه علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی، دوره ٦، ش ٤، ص:95-114

فاضل ترشیزی، داود؛ هژبر الساداتی، سید مرتضی؛ و ناجی عظیمی، زهرا (1395). بخش‌بندی مراکز تجاری گردشگری شهر مشهد با رویکرد ترکیبی الگوریتم ژنتیک و تحلیل خوشه‌ای فازی، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال پنجم، ش 17، صص:146-168.

فنی، زهره؛ و علی، محمدنژاد (1389). نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر رامسر)، مجله مطالعات جهانگردی، شماره 11.

قربانی، رعنا (1389). بررسی نیازها و عوامل انگیزشی درونی و بیرونی (مطالعه‌ی موردی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر)، نشریه علوم رفتاری، دوره 2 ، شماره 4 صص: 91 - 118.

گودرزی لمراسکی، حسن؛ و باباپور روشن، علی (1391). بررسی رابطه زمان و جذابیت در روایت «الافق وراء البوابه» از غسان کنفانی، الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابه، دوره 8، ش 25، صص: 113-145.

مشکینی، ابوالفضل؛ اعظم نبوی، مهدی؛ و پورطاهری، مهدی (1393). ارزیابی عوامل مؤثر در جذب گردشگران به مراکز تجاری- تفریحی (مطالعه موردی: مراکز تجاری منطقه گردشگری سپاد، مشهد)، فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره 18، ش 1، ص:109-134.

Ahadzie, D.K., Proverbs, D.G & Olomolaiye, P.O. (2008). Critical success criteria for mass house building projects in developing countries- International Journal of Project Management, (26), 675–687.

Al-Tmeemy. Samiaah M. H., Abdul-Rahman, Hamzah. & Harun, Hamzah. (2011). Future criteria for success of building projects in Malaysia, International Journal of Project Management, (29), 337–348.

Chebat, J.C., Sirgy, M.J. & St-James, V. (2006). Upscale image transfer from malls to stores: a self-image congruence explanation. Journal of Business Research, 59 (12), 1288-1296.

E.J., Kim, E.Y. and Forney, J.C. (2006). A structural model of fashion oriented impulse buying behaviour, Journal of Fashion Marketing and Management, 10(4), 433-446.

Hong, H. and Koh, A. (2002). Benefit Segmentation of the Korean Female Apparel Market: Importance of store, Attributes Clothing and Textiles Research Journal, 20(4), 205-214.

Hu, H. and Jasper, C. (2004). Men and women: A comparison of shopping mall behaviour, Journal of Shopping Center Research, 11(1), 113-131.

Law, Christopher (1996): urban tourism attraction visitors to larg cities, Mansell. Poblishing Limited, London.

Michon, R., Chebat, J.C. & Turley, L.W. (2005). Mall atmospherics: the interaction effects on shopping behavior. Journal of Business Research, 58 (5), 576-583.

Park, E.J., Kim, E.Y. and Forney, J.C. (2006). A structural model of fashion oriented impulse buying behaviour, Journal of Fashion Marketing and Management,10(4), 433-446.

Shoval, Noam, Bob McKercher, Amit, Barenboim(2011), hotel location and tourism activity in cities, Annals of Tourism Research, 38(4), 1594–1612.

Teller, C. & Elms, J. (2010). Managing the attractiveness of evolved and created retail agglomeration formats. Marketing Intelligence & Planning, 28 (1), 25-45.

Teller, C. (2008). Shopping streets versus shopping malls- determinants of agglomeration format attractiveness from the consumers’ point of view. International Review of Retail, Distribution & Consumer Research, 18(4), 381-403.

Wesley, S., LeHew, M. and Woodside, A.G. (2006). Consumer decision-making styles and mall shopping behaviour: Building theory using exploratory data analysis and the comparative method, Journal of Business Research, (59), 535-548.

مقایسه دو روش تصمیم گیری فرایند تحلیل شبکه ای و تحلیل سلسله‌مراتبی فازی به‌منظور ارزیابی توان اکولوژیک کاربری اکوتوریسم (مطالعه موردی: آثار طبیعی ملّی دهلران)

بهره­برداری مستمر از منابع طبیعی تجدیدشونده، متضمّن شناسایی توان اکولوژیک سرزمین در هر محیط است و این شناسایی، با کمک مدیریت بهینه و برنامه­ریزی­شده، امکان استفاده از منابع را فراهم آورده و از تخریب محیط جلوگیری می­کند. آثار طبیعی ملّی دهلران در قالب سه اثر مهمّ طبیعی ملّی شامل چشمه­های آبگرم، چشمه­های قیر و غار خفاش می­تواند بستر مناسبی برای جذب اکوتوریسم در منطقه فراهم کند؛ بنابراین، ترویج اکوتوریسم در این منطقه، به­عنوان پشتوانه­ای برای حفاظت و ابزاری برای تسهیل مدیریت آن محسوب می‌شود. با توجّه به این موضوع، در پژوهش حاضر به ارزیابی و مدل­سازی توان اکولوژیک این منطقه برای کاربری اکوتوریسم پرداخته شده است. در این راستا، پس از انجام مطالعات پایه و تهیّة نقشه‌های موضوعی منطقه از معیارهای خاک، اقلیم، فیزیوگرافی و پوشش گیاهی از روش‌های تصمیم­گیری چندمعیاره، تحلیل سلسله­مراتبی فازی چانگ و فرایند تحلیل شبکه­ای به­منظور استاندارد‌سازی و تعیین وزن معیارها استفاده شد. درنهایت، نقشه­های واحدهای زیستمحیطی منطقه تولید و سپس مدل اکولوژیکی توان منطقه برای اولویّت­بندی کاربری اکوتوریسم پس از آمایش و بررسی مدل اکولوژیک مخدوم، با استفاده از مدل ترکیب خطّی وزنی تهیّه و در سه طبقه برای منطقه ارائه شد. نتایج نشان داد، در روش تحلیل سلسله­مراتبی فازی، 80% از مساحت منطقه برای کاربری اراضی اکوتوریسم مساعد است که با واقعیّت سازگاری بیشتری داشت، در صورتی که در روش فرایند تحلیل شبکه­ای، 62% از مساحت منطقه مساعد دیده شد. از پژوهش حاضر این نتیجه گرفته شد که روش تحلیل سلسله­مراتبی فازی، انعطاف­پذیری بیشتر و قابلیت بالاتری در تعیین مناطق مناسب برای کاربری اکوتوریسم دارد.

کلیدواژه‌ها

 • ارزیابی توان اکولوژیک
 • اکوتوریسم
 • فرایند تحلیل شبکه ­ای
 • تحلیل سلسله‌مراتبی فازی
 • آثار طبیعی ملّی دهلران

مراجع

ارجمند، احمد (1390) امکان­سنجی ایجاد مناطق نمونة اکوتوریسم (توان تحلیل مطالعة موردی: ورزنه)، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر مهران مقصودی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران.

اقدر، حسین؛ محمدیاری، فاطمه؛ پورخباز، حمیدرضا؛ رحیمی، وحید (1396) مقایسة دو روش تصمیم­گیری Fuzzy-AHP و ANP جهت رتبه­بندی تناسب اراضی به­منظور کاربری اکوتوریسم (مطالعة موردی: منطقة خائیز بهبهان)، پژوهش­های جغرافیای انسانی، 49 (3)، صص. 635-621.

انتظاری، مژگان، آقایی­پور، یوسف (1393) پتانسیل­های اکوتوریسم و ژئوتوریسمی منطقة نمونة گردشگری بیستون با استفاده از تکنیک SOWT، پژوهش و برنامه­ریزی شهری، 5 (16)، صص. 88-75.

پورخباز، حمیدرضا؛ اقدر، حسین؛ محمدیاری، فاطمه؛ رحیمی، وحید (1393) اجرای مدل اکولوژیک کشاورزی با استفاده از AHP و FAHP در محیط GIS (مطالعة موردی: منطقة خائیز بهبهان)، برنامه­ریزی و آمایش فضا، 18 (3)، صص. 48-21.

تولایی، سیمین؛ سلیمانی، محمد؛ جهانی دولت­آباد، رحمان؛ جهانی دولت­آباد، اسماعیل (1396) نقش مشارکت جوامع محلّی در گردشگری پایدار (مطالعة موردی: سرعین)، پژوهش­های جغرافیای انسانی، 49 (1)، صص. 113-95.

جعفری، ضحی؛ میکائیلی تبریزی، علیرضا؛ محمدزاده، مرجان؛ عبدی، امید (1390) ارزیابی توان طبیعت­گردی پارک ملّی گلستان با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره و GIS، تحقیقات منابع طبیعی تجدیدشونده، 2 (4)، صص. 37-25.

رحیمی، وحید؛ پورخباز، حمیدرضا؛ اقدر، حسین؛ محمدیاری، فاطمه (1394) مقایسة مدل­های FAHP باکلی و ANP در ارزیابی توان جنگلداری (مطالعة موردی: حاشیة شهر بهبهان)، بوم­شناسی کاربری، 4 (13)، صص. 30-15.

صیدایی، سید اسکندر؛ حسینی، توان تحلیل سید سمیه (1396) ارزیابی، ظرفیت­سنجی و پهنه­بندی مناطق مستعدّ گردشگری با استفاده از سیستم اطّلاعات جغرافیایی (مطالعة موردی: استان اصفهان)، پژوهش­های جغرافیای انسانی، 49 (1)، صص. 94-81.

مخدوم، مجید؛ درویش­صفت، علی­اصغر؛ جعفرزاده، هورفر؛ مخدوم، عبدالرضا (توان تحلیل 1392) ارزیابی و برنامه­ریزی محیط زیست با سامانه­های اطّلاعات جغرافیایی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

مقصودی، مهران؛ فرجی سبکبار، حسن­علی؛ پرواز، حمیده؛ بهنام مرشدی، حسن (1394) مکان­یابی مناطق بهینة توسعة اکوتوریسم در پارک ملّی کویر با استفاده از GIS و الگوریتم ژنتیک، پژوهش­های جغرافیای انسانی، 47 (2)، صص. 390-367.

Basinski, J. J. (1985) Land Evaluation, Some General Considerations, In Environment Planning and Managemented, Csiro Canberra, 13, pp. 59-65.

Baskent, E. Z. Keles, S. (2005) Spatial forest planning: A review, Ecological modelling، 188, pp. 145-173.

Cheng, E. W. L., Li, H. Yu. L. (2007) A GIS Approach to Shopping Mall Location Selection, Building and Environment, 42 (2), pp. 884-892.

Geneletti, D. Duren, I. V. (2008) Protected Area Zoning for Conservation and Use: A Combination of Spatial Multi-Criteria and Multi-Objective Evaluation, Landscape and Urban Planning, 85 (2), pp. 97-110.

تحلیل العربی الجدید از توان تاثیر‌گذاری اروپا بر ایران و آمریکا

دنیای‌اقتصاد : العربی الجدید در مطلبی به قلم سامح راشد نوشت: با پایان جنگ جهانی دوم، اروپا از نظر قدرت جهانی پس از آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفت. از آن زمان از یک معضل قدیمی رنج می‌برند. اساس این معضل، محدودیت ظرفیت‌ها و اراده سیاسی پایین با وجود محوریت در مسائل اقتصادی است.

به گزارش پایگاه خبری «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: درخصوص پرونده هسته‌ای ایران، اروپا در روند حرکت دولت اوباما به سمت توافق هسته‌ای با تهران هیچ ممانعتی ایجاد نکرد؛ همان‌طور که در ادامه و در دوره ریاست ترامپ نتوانست مانع از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای شود و تلاش‌های اروپایی‌ها برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و ادامه معاملات اقتصادی با تهران، با شکست مواجه شد؛ از جمله اینستکس که قرار بود ابزاری برای حمایت از فعالیت‌های تجاری اروپا با ایران شود و در عمل موفقیتی نداشت. در ادامه، ایران اروپا را در ایفای نقش خود برای مقابله با تحریم‌های آمریکا، مقصر دانست.

اروپا نه تنها در مقابله با ایالات‌متحده، بلکه در مقابل ایران نیز ناتوان است؛ چراکه در طول سه سال از زمان خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای، اروپایی‌ها نتوانستند تهران را درمورد لزوم پایبندی کامل به توافق قانع کنند، حتی زمانی که ایران در چند مرحله و در زمان‌بندی‌های اعلام‌شده، از تعهدات برجامی خود کاست.

تاثیرگذاری فعلی موضع اروپا در جریان اظهارنظرهای رسمی، از درخواست از واشنگتن و تهران فراتر نمی‌رود. پس از آنکه جو بایدن در کاخ‌سفید روی کار آمد، شرایط اروپایی‌ها تغییر نکرد و تاثیر حضور اروپا به تشویق طرفین برای مذاکره منحصر شد و سپس، در نتیجه مخالفت تهران با مذاکره مستقیم با آمریکا، اروپا نقش انتقال‌دهنده مواضع دو طرف در مذاکرات را بر عهده گرفت.

مساله قابل تامل آن است که با پیشرفت مذاکرات و اعلام دو طرف آمریکایی و ایرانی درمورد نزدیکی به توافق، اروپایی‌ها کم‌کم خود را از صحنه دور کردند و این روس‌ها بودند که به‌عنوان واسطه‌ای علنی، مطرح شدند. مذاکرات هسته‌ای سهم زیادی در سفر وزیرخارجه روسیه به تهران داشت و طی آن، موضع رسمی و مشخص روسیه در مورد مذاکرات جاری اعلام شد؛ چراکه مسکو تاکید کرد چارچوب گفت‌وگوهای فعلی، تنها توافق هسته‌ای است، یعنی همان موضع ایران در مذاکرات وین.

اروپا نقش و نظری در این‌باره ندارد و اگر احیانا موضع موافق یا مخالفی در مساله موردنظر اتخاذ کند، به احتمال زیاد، تهران آن را نادیده می‌گیرد و واشنگتن هم حساب زیادی روی آن باز نمی‌کند؛ ولو اینکه موضع اروپا موافق موضع آمریکا باشد. دلیل این امر، بی‌تاثیری مواضع اروپاست، برای مثال، اگر دولت‌های غربی حاضر در توافق هسته‌ای در طول دوسال گذشته می‌توانستند تاثیری در تخفیف تحریم‌های آمریکا علیه ایران داشته باشند، شاید شاهد تاثیرگذاری‌شان بر تهران می‌شدیم تا ایران به خواسته‌های اروپا پاسخ مثبت دهد؛ اما معضل اروپایی‌ها آن است که همیشه تنها منتظر برآورده شدن خواسته‌های خود هستند، بدون اینکه تلاشی برای تحقق آن کنند.

با این حال، باید به این موضوع اقرار کرد که وجود اروپا در فضای روابط بین تهران و واشنگتن بی‌فایده هم نیست و اروپایی‌ها نقش مهمی در تسهیل و چه بسا بهبود گفت‌وگوهای غیرمستقیم میان دو طرف داشتند؛ درحالی‌که نقش بی‌طرف را ایفا می‌کند و نمی‌تواند کاملا بی‌تاثیر باشد. درواقع تاثیر دولت‌های غربی در جریان تعامل ایران و آمریکا کمرنگ بوده و منحصر به تحریک و اثرگذاری بین عناصر اساسی و تسهیل آن است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا