فاركس

بازارهای مالی بین‌المللی

تاثیر نوسانات بازارهای مالی جهانی بر بازار نفت با تاکید بر بحران مالی 2008

اهمیت بازار نفت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای صادر‌کننده و مصرف‌کننده موجب شده تا عوامل موثر بر آن، طی مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گیرد. بازار مالی و اجزای آن در بازار سنتی نفت نفوذ کرده و موجب تشکیل بورس‌های نفتی شده، از این رو، اهمیت بازارهای مالی نه به‌عنوان یک متغیر برون‌زا، بلکه به صورت یک متغیر درون‌زا در بازار نفت، ظهور و بروز یافته است. نتایج علمی حاصل از بررسی تاثیر نوسانات بازارهای مالی (بازار آتی‌ها) بر بازار معاملاتی نفت نشان می‌دهد تاثیرات بلندمدت بازار آتی‌ها بر بازار نفت در شرایط غیربحرانی، محرز است، اما در شرایط بحران، این بازارها به دلیل نگرانی از شرایط بحرانی، نگاه کوتاه‌ مدت پیدا کرده و بازار اسپات (نقدی) بر متغیرهای آتی تاثیر می‌گذارد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود با توجه به وابستگی کشور به درآمدهای نفتی -برای جلوگیری از تاثیر بحران‌های مالی جهانی بر بودجه کشور- از طریق رصد بازارهای مالی و مشارکت در بازار آتی­های نفت، ضمن ایجاد پوشش ریسک، بودجه کشور را از نوسانات شدید قیمتی بازارهای بینالمللی مصون داشته و با ورود هوشمندانه در فعالیت‌های سفته‌بازی ضمن بهره‌برداری از فرصتهای احتمالی با حمایت نهادهای مالی کشور و همکاری وزارت نفت، درآمدهای سرشاری را نصیب کشور کرد.

کلیدواژه‌ها

مراجع

ابراهیمی، محسن و علیرضا قنبری (1388)، «پوشش ریسک نوسانات درآمدهای نفتی با استفاده از قراردادهای آتی در ایران»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال نهم، شماره سوم، ص 175.

ایزی، محسن (1387)، پیدایش و گسترش بحران مالی در جهان و اثرات آن بر اقتصاد ایران، بازارهای مالی بین‌المللی تهران: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، ص 26.

بکی حسکویی، مرتضی (1393)، «بررسی تاثیر بازارهای مالی بر رفتارهای قیمت نفت خام سنگین ایران در کوتاه‌مدت»، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 11، شماره 2، تابستان 93 صص 115-143.

حسن‌زاده، علی و کیاوند مهران (1388)، «بحران مالی جهانی، بازار جهانی نفت و استراتژی اوپک»، فصنامه تازه‌های اقتصاد، شماره126، ص85 .

فریدزاد، علی و پریسا مهاجری (1390)، «بررسی روابط قیمتی اسپات و آتی نفت خام WTI»، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 5، صص 102-75.

کاملی، علیرضا (1388)، نحوه معاملات نفت خام در بازار‌های واقعی، تهران: موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی ، صص27-28.

مهاجری، پریسا (1388)، تاثیر بحران‌های مالی 2008 بر قیمت نفت خام و ساختار جهانی نفت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، صص 4-9.

نادری، مرتضی (1382)، «ارائه سیستم هشدار پیش از موعد برای بحران‌های مالی در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 17، صص 147-174.

Bencivenga, C., D’Ecclesia, R. L., and Triulzi, U. (2012), “Oil Prices and the Financial Crisis”, Review of Managerial Science, 6(3), 227-238.

Bhar, R., and Malliaris, A. G. (2011), “Oil Prices and the Impact of the Financial Crisis of 2007–2009”, Energy Economics, 33(6), 1049-1054.

Carollo, S. (2012), Understanding Oil Prices: A Guide to what Drives the Price of Oil in Today's Markets, John Wiley & Sons, Vol. 634.

Diamond, D. W., and Rajan, R. G. (2005), “Liquidity Shortages and Banking Crises”, The Journal of Finance, 60(2), 615-647.

Economic and Social Commission for Western Asia (Escwa), The Impact of the Global Financial Crisis on The بازارهای مالی بین‌المللی World Oil Market And Its Implications For The Gcc Countries/ Escwa/Edgd/2009/Wp.1/14 March 2009

Friedman, M., and Schwartz, A. J. (2008), A monetary history of the United States, 1867-1960, Princeton University Press.

Guo, F., Chen, C. R., and Sophie Huang, Y. (2011), “Markets Contagion During Financial Crisis: A Regime-switching Approach”, International Review of Economics & Finance, 20 (1), 95-109.

Hammoudeh, S., and Li, H. (2004), “The Impact of the Asian Crisis on the Behavior of US and International Petroleum Prices”, Energy Economics, 26 (1), 135-160.

Johnson, S. A. (2003), “Debt maturity and the Effects of Growth Opportunities and Liquidity Risk on Leverage”, The Review of Financial Studies, 16(1), 209-236.

Kameli, A. R. (2009), Theory of Crud Pricing, In N. Hossieni (Ed.), Mechanism of Crude Oil Trandings in Physical Markets, (pp. 49-62), Tehran: Institute for International Energy Studies (IIES).

Lahmiri, S. (2017), A Study on Chaos in Crude Oil Markets Before and After 2008 International Financial Crisis”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 466, 389-395.

Lei, C., and Yong, Z. (2011), “The Properties and Cointegration of Oil Spot and Futures Prices During Financial Crisis”, بازارهای مالی بین‌المللی Energy Procedia, 5, 353-359.

Malliaris, A. G., and Ramaprasad, B. (2011), “Oil Prices and the Impact of the Financial Crisis of 2007-2009”, Energy Economics, 33 (6), 1049-1054.

Nazlioglu, S., Soytas, U., and Gupta, R. (2015), “Oil Prices and Financial Stress: A Volatility Spillover Analysis”, Energy Policy, 82, 278-288.

Olowe, R. A. (2010), “Oil Price Volatility, Global Financial Crisis and the Month-of-the-year Effect”, International Journal of Business and Management, 5(11), 156.

Roar Aune, F., بازارهای مالی بین‌المللی Mohn, K., Osmundsen, P., and Einar Rosendahl, K. (2010), “Financial Market Pressure, Tacit Collusion and Oil Price Formation”, Energy Economics, 32 (2), 389-398.

Sher Verick. (2010), The Great Recession of 2008-2009: Causes, Consequences and Policy Responses.ILO.P.95

Zhang, X., Yu, L., and Wang, S. (2009), “The Impact of Financial Crisis of 2007-2008 on Crude Oil Price”, Computational Science–ICCS 2009, 643-652.

بررسی ارتباط میان بازارهای مالی جهانی و اثر آن بر بخش واقعی اقتصاد ایران

در دنیای کنونی بر خلاف گذشته ارتباطات اهمیت چشمگیری پیدا کرده است و موجب شده است تا بازارها محدود به مکان جغرافیایی خاصی نباشند. به طور کلی تمامی بازارها چه مالی و چه غیرمالی، چه داخلی و چه بین المللی از طریق ابزارهای پیشرفته الکترونیکی و مخابراتی در حداقل زمان و حداقل هزینه با یکدیگر در ارتباط بوده و از همدیگر تأثیر می پذیرند. اهمیت این مسئله در اتخاذ تصمیمات اثربخش تر فعالان بازارهای مالی بین‌المللی بازارهای مالی بین‌المللی اقتصادی و به طور کلی تصمیم گیرندگان اقتصادی نمود پیدا می کند زیرا بازارهای مالی جهانی اغلب راهنمای باارزشی برای بازارهای داخلی و خارجی بشمار می آیند. در این تحقیق با توجه به ارتباطاتی که میان بازارهای مالی جهانی وجود دارد، بازار مالی کشورهایی که بیشترین ارتباطات تجاری با ایران (صادرات به ایران) طی دوره زمانی مورد نظر داشته اند همراه با بورس تهران انتخاب گردیده اند. این بازارهای مالی عبارتند از: بورس لندن، بورس توکیو، بورس شانگهای، بورس فرانکفورت، بورس پاریس، بورس میلان، بورس سوئیس، بورس استانبول، بورس جمهوری کره، بورس بمبئی و بازار مالی دبی. بازده شاخص بازارهای مالی فوق استخراج گردیده و ارتباط آن ها با یکدیگر همراه با بازده قیمت نفت، طلا و شاخص فلزات و مواد معدنی در بازارهای مالی معتبر دنیا، با استفاده از روش رگرسیونی برآورد گردید. سپس با استفاده از معادلات بدست آمده، مدل ارتباط داینامیک این بازارها با روش سیستم داینامیک استخراج گردید. در این مدل از بازده شاخص بورس نیویورک (بزرگترین بورس جهان) به عنوان محرک سایر بورس ها استفاده گردیده است. همچنین با استفاده از این مدل، اثرات بازارهای مالی جهانی بر بخش واقعی اقتصاد ایران یعنی میزان بازده صادرات، واردات و تولید (محصولات صنعتی) ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان دادند که به طور کلی بازارهای مالی اروپایی یعنی بورس لندن، بورس فرانکفورت، بورس پاریس، بورس میلان و بورس سوئیس نسبت به سایر بورس ها از ارتباط بالاتری برخوردار می باشند. همچنین، میزان بازده صادرات و تولید ایران متأثر از بازارهای مالی جهانی است اما تأثیرپذیری میزان بازده واردات ایران از بازارهای مالی جهانی بسیار پایین می باشد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل اثر بحران مالی اقتصاد جهانی بر صادرات کشاورزی ایران

این مطالعه با هدف بررسی تاثیرات بحران مالی یا رکود در اقتصاد جهانی بر صادرات بخش کشاورزی و هم‌چونین صادرات کشمش و خرما صورت گرفت. توابع تقاضای صادرات محصولات یاد شده با استفاده از دو گروه از داده‌های سری زمانی و ترکیبی برآورد گردید. متغیرهای درآمد ناخالص داخلی کشورهای واردکننده و شاخص نوسانات نرخ ارز نیز به‌عنوان متغیرهای بیان‌گر بحران جهانی اقتصاد به کار رفت. در مورد داده‌های سری زمانی میان تق.

تحلیل اثر بحران مالی اقتصاد جهانی بر صادرات کشاورزی ایران

این مطالعه با هدف بررسی تاثیرات بحران مالی یا رکود در اقتصاد جهانی بر صادرات بخش کشاورزی و هم چونین صادرات کشمش و خرما صورت گرفت. توابع تقاضای صادرات محصولات یاد شده با استفاده از دو گروه از داده های سری زمانی و ترکیبی برآورد گردید. متغیرهای درآمد ناخالص داخلی کشورهای واردکننده و شاخص نوسانات نرخ ارز نیز به عنوان متغیرهای بیان گر بحران جهانی اقتصاد به کار رفت. در مورد داده های سری زمانی میان تق.

اثر بحران های مالی بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای مالی توسعه یافته و ایران

این مطالعه اثر بحران های مالی بر انتقال تکانه و سرریز نوسانات میان بازارهای بورس در کشورهای توسعه یافته، نوظهور و ایران را طی دوره زمانی 2017-2003 بصورت روزانه مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور جهت شناسایی بحران های مالی در بازارهای مالی، ابتدا تغییرات ساختاری موجود در نوسانات را با استفاده از الگوریتم اصلاح شده مجموع مربعات تجمعی تکراری به طور درون زا شناسایی شناسایی شده است؛ سپس با اس.

بررسی ارتباط میان بهره‌وری و رشد بخش صنعت در اقتصاد ایران

هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط میان بهره‌وری و رشد بخش صنعت در اقتصاد ایران بوده که در این راستا با استفاده از دادههای دوره زمانی86-1360 رشد بهره‌وری بخش صنعت در کشور اندازه‌گیری شده است. سپس با بررسی مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده، به بررسی رابطه علّی میان رشد بهره‌وری و رشد بخش صنعت، با استفاده از تکنیک آزمون ریشه واحد و هم ‌انباشتگی در چارچوب روش خود رگرسیون برداری پرداخته شده ا.

بررسی ارتباط میان بهره وری و رشد بخش نفت در اقتصاد ایران

هدف از این مقاله محاسبه ­ی رشد بهره­ وری بخش نفت و یافتن جهت ارتباط میان رشد بهره‌ وری و رشد بخش نفت در اقتصاد ایران است. بر این اساس پس از محاسبه ­ی رشد بهره ‌وری بخش نفت طی دوره ­ی زمانی 86-1360 و مرور بررسی مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده در زمینه ­ی ارتباط میان بهره ­وری و رشد، به بررسی رابطه ­ی علّی میان رشد بهره‌ وری و رشد بخش نفت، با استفاده از تکنیک آزمون ریشه­ ی واحد و هم ‌انباشتگی.

بررسی جایگاه بخش سلامت در اقتصاد ایران و ارتباط آن با دیگر بخش ها

Introduction: Health sector is one of the most important sectors in the economy of any country with its products being on demand by individuals and households. This study was done in order to survey the health sector in Iran's economy using input-output analysis. Methods: In this analytical study all economic sectors in Iran were compared using input-output Technique. Ultimately, linkages, im.

تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بین المللی فرا بورس

تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بین المللی فرا بورس

برای خرید و فروش سهام و ورود به بازارهای معاملاتی لازم است با دو مفهوم تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تحلیل بنیادی(Fundamental Analysis) آشنا باشید. هرکدام از آن‌ها باعث افزایش شناخت ما از وضعیت بازارها خواهد شد. این دو تحلیل از زاویه و دیدگاهی متفاوت به بررسی وضعیت بازارها می‌پردازند؛ بنابراین ترکیب آن‌ها به همراه در نظر گرفتن روان‌شناسی معاملات، می‌تواند ما را در این مسیر دشوار کمک کند و به‌صورت مؤثر ما را در شناخت و تسلط بر بازار پیش ببرد.

برای خیلی‌ها این سوال مطرح می‌شود كه تحلیل تكنیكال چیست و چه کاربردی دارد؟ پیش از هر چیز لازم است بدانید تحلیل تکنیكال یا تحلیل فنی(Technical Analysis) حدود ۳۰۰ سال عمر دارد. شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده است.(چارلز داو متولد سال ۱۸۵۱ در شهر استرلینگ در ایالات‌متحده بوده و شاخص صنعتی داو بازارهای مالی بین‌المللی جونز و وال‌استریت ژورنال توسط وی به ثبت رسیده است.) گفتارها و دیدگاه‌های داو در مورد رفتار بازار و مباحث روند به نظریه داو شهرت یافته است.

تحلیل تکنیکال در بازار های مالی روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق داده های گذشته همچون قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و … است. این روش در تمام بازار هایی که بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت می کنند کاربرد دارد، بازار هایی همچون ارزهای خارجی، بورس اوراق بهادار و بازار طلا، فلزات گران بها و مسکن را با استفاده از این روش می توان تحلیل کرد. تحلیلگران تکنیکال بر خلاف تحلیلگران بنیادی ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه‌گیری نمی‌کنند، آنها از روی تحلیل و بررسی نمودارها رفتار آتی قیمت را پیش بینی می کند.

فهرست

ارز
کارگزار
ویژگیهای یک کارگزار خوب
مزایای تجارت الکترونیک
اصطلاحات کلیدی فارکس
انواع نمودارها - چارت ها
تایم فریم
نمودارهای میله ای - بارچات
نمودارهای خطی - لاین چارت
نمودارهای شمعی - کندل استیک چارت
خطوط حمایت و مقاومت
و .

بازارهای پولی و مالی بین المللی

چیستی و نحوه وجود فرهنگ

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی برای درس «سازمانهای پولی و مالی بین المللی» به ارزش 3 واحد و برای مقطع کارشناسی ارشد برای درس «بازارهای پولی و مالی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

پیشگفتار
فصل اول: پس اندازها و تمرکز منابع مالی جامعه
فصل دوم: روشهای تمرکز یا تشکیل منابع مالی (در سطح کلان وخرد)، .
فصل سوم: مشخصات بازارهای پولی و مالی در کشورهای در حال توسعه، .
فصل چهارم: بازار سرمایه و پیش بینی جریان فعالیتها در آن
فصل پنجم: عوامل اقتصادی مؤثر بر بازار پول و سرمایه
فصل ششم: نقش سیستم بانکی جدید (بانکداری اسلامی یا بدون ربا) در بازار مالی ایران
فصل هفتم: نقش درآمد حاصل از صادرات نفت در بازارهای مالی کشورهای صادرکننده نفت
فصل هشتم: منابع مالی خارجی، وامها، اعتبارات و ذخایر پولی بین المللی
فصل نهم: بازار اسعار (ارز) اروپا
فصل دهم: مسائل جاری در امور پولی و مالی بین الملل (پولشویی)

محصولات مرتبط

بازارها و نهادهای مالی

بازارها و نهادهای مالی

حسابداری پیشرفته 2: بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

حسابداری پیشرفته 2: بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

بازارهای مشتقه: مهندسی مالی و مدیریت ریسک

بازارهای مشتقه: مهندسی مالی و مدیریت ریسک

اقتصاد بین الملل (تجارت و مالیه بین الملل)

اقتصاد بین الملل (تجارت و مالیه بین الملل)

اقتصاد بین الملل (2) : ( مالیه بین الملل )

اقتصاد بین الملل (2) : ( مالیه بین الملل )

همگرایی اقتصادی: ترتیبات تجاری منطقه ای و بازارهای مشترک

همگرایی اقتصادی: ترتیبات تجاری منطقه ای و بازارهای مشترک

مالیه بین الملل

مالیه بین الملل

بایسته‌ های سازمان‌ های بین‌ المللی

بایسته‌ های سازمان‌ های بین‌ المللی

مدیریت بحران های بین المللی

مدیریت بحران های بین المللی

فقه سیاسی: حقوق معاهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلام

فقه سیاسی: حقوق معاهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلام

حقوق دریایی بر پایه قانون دریایی ایران و مقررات بین المللی دریایی

حقوق دریایی بر پایه قانون دریایی ایران و مقررات بین المللی دریایی

 • لینک مستقیم
 • کافه بازار

برای اطلاع از آخرین اخبار کتاب و تخفیفات، عضو خبرنامه ایمیلی ما شوید.

پاتوق کتاب فردا
خدمات و امکانات
لینک های مفید

bookroom.ir - Copyright © 2007-2021 - All rights reserved

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه کتاب فردا می باشد. کلیه محصولات ارائه شده در این سایت مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران به فروش می رسند.

فروشگاه اینترنتی پاتوق کتاب فردا پاتوق دوست داران کتاب و فرهنگ

پاتوق کتاب فردا به عنوان یک فروشگاه اینترنتی کتاب و با هدف ارائه محصولات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی فعالیت می نماید. پاتوق کتاب فردا علاوه بر این که به عنوان یک فروشگاه اینترنتی کتاب فعالیت می نماید، در نظر دارد تا متفکران، نویسندگان و هنرمندان برجسته انقلاب اسلامی را معرفی نموده و امکان دسترسی به آثار برجسته آنها را فراهم نماید. همچنین از دیگر برنامه های ما معرفی و ارائه نشریات و لوح های فشرده برتر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، ارائه مشاوره و همکاری در زمینه برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و ترویج فرهنگ کتابخوانی در دانشگاه ها، مساجد، هیئت ها، و نیز ارائه پیشنهادات مناسب جهت سیر مطالعاتی در حوزه های مختلف است. پاتوق کتاب فردا بانک اطلاعاتی کاملی که عموم مردم می توانند به آن دسترسی داشته و از خرید اینترنتی کتاب لذت ببرند.

برگزیده نخستین دوره جشنواره کتاب مجازی برگزیده هفتمین جشنواره رسانه های دیجیتال

بررسی عوامل مؤثر بر ریسک بازار سهام با تأکید بر جهانی‌شدن مالی در قالب رفتار پویای بازار سهام

جهانی شدن مالی با ویژگی‌هایی همچون افزایش تحرک سرمایه در سطح بین­المللی، کاهش موانع در مسیر سرمایه‌گذاری­های مشترک و افزایش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و تأثیری که بر بازار اوراق بهادار دارد، توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه را به خود جلب نموده است. از اینرو، در این پژوهش با مطالعه پویایی رفتار بازارهای اوراق بهادار کشورهای تولید کننده نفت منطقه خاورمیانه شامل ایران، بحرین، امارات متحده عربی، عربستان، عمان، قطر و کویت، طی سال­های 2002- 2011 با استفاده ازمدل همبستگی شرطی پویا (DCC)، این نتیجه به‌دست آمد که بازارهای اوراق­ بهادار کشورهای مورد مطالعه همبستگی پایینی با یکدیگر دارند. در نتیجه می­توان با سرمایه‌گذاری‌های مشترک در طی فرآیند جهانی شدن مالی، از منافع متنوع­سازی سبد دارایی بین­المللی بهره برد. وجود این منافع بالقوه، انگیزه مطالعه تأثیر جهانی شدن مالی بر ریسک بازار اوراق بهادار را با استفاده از روش داده­های تابلویی پویا فراهم می­کند. نتایج نشان می­دهد جهانی شدن مالی در شرایط فعلی در کشورهای مورد مطالعه، به کاهش نوسان‌های بازار اوراق بهادار منجر نمی‌شود که دلیل این امر را می­توان در ساختار مالی ناکارا و شکننده کشورهای مذکور یافت، که ضرورت توسعه کیفی و کمی هر چه بیشتر زیرساخت­های بازارهای مالی کشورهای مذکور در تعامل با کشورهای دیگر را برجسته‌تر می­سازد.

کلیدواژه‌ها

 • جهانی شدن بازارهای مالی
 • ریسک بازار سهام
 • مدل همبستگی شرطی پویا
 • داده‌های تابلویی پویا

20.1001.1.23831170.1395.4.1.7.4

موضوعات

 • 1مدیریت دارایی
 • سرمایه گذاری مالی بین الملل

عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Influencing on the Stock Market Risk with the Emphasis on Financial Globalization in Dynamic Behavior of Stock Market

نویسندگان [English]

 • Seyed kamal Sadeghi
 • Fatemeh Bagherzadeh Azar
 • Soha Moosavi

University of Tabriz

چکیده [English]

This paper examines equity market risk measured by beta-volatility of stock returns over 2002-2011 for Middle Eastern oil producing countries namely Iran, Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, Saudi Arabia and UAE. First, the paper examines whether the dynamic behavior of stock market returns has changed during the last decade. Using a Dynamic Conditional Correlation model we find that the stock market returns of the sampled countries are not definitely correlated in the short-term. So, international investors may get the short-term diversification benefits by diversifying their portfolios among the Middle Eastern equity markets. Second, in our dynamic panel data framework, after controlling for size and turnover, our results provide evidence in favor of the view that the broadening of the investor base by increasing degree of financial globalization doesn't reduce the total volatility of stock returns. Our results are important for Middle Eastern oil producing countries policy makers, portfolio managers, as well as academics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Financial Integration
 • Equity Market Risk
 • Dynamic Conditional Correlation
 • Dynamic Panels
مراجع

[1] ابریشمی، حمید؛ مهرآرا، محسن؛ سید شکری، خشایار. (1388). ادغام مالی و اثرات آن بر نوسانات اقتصادی در گروهی از کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت، فصلنامه مطالعات اقتصادانرژی، 23(6) :۱۳۵‏‎-‎‏۱۲۱‏‎.

[2] کازرونی، علیرضا. (1378). جهانی شدن اقتصاد و راهبرد گسترش صادرات، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، 147و 148: 190-203.

[3] کومسا، آسفا. (1378). جهانی شدن و منطقه‌گرایی و تأثیر آن بر کشورهای در حال توسعه، مترجم: مردانی گیوی، اسماعیل، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ش147و 148.

[4] راعی، رضا؛ تلنگی، احمد. (1383). مدیریت سرمایه­گذاری پیشرفته. تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، 113-114.

[5] AyhanKose, M., Prasad, E. S., &Terrones, M. E. (2009). Does Financial Globalization Promote Risk Sharing? Journal of Development Economics. 89, 258-270.

[6] Arellano, M. & Bond, B. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies. 58, 277 – 297.

[7] Arestis, P., &Basu, S. (2003). Financial Globalization and Regulation. The Levy Economics Institute of Board College, Working Paper, 397.

[8] Asteriou, D., Dimelis, S., &Moudatsou, A. (2014). Globalization and Income Inequality: A Panel Data Econometric Approach for the EU27 Countries. Economic Modeling. 36, 592-599.

[9] Bley, J., &Saad, M. (2011). The Effect of Financial Liberalization on Stock-Return Volatility in GCC Markets. Journal of International Financial Markets, Institution and Money. 21, 662-685.

[10] Chinn, M., & Ito, H. (2007). A New Measure of Financial Openness. Journal of Comparative Policy Analysis. 10(3), 309-322.

[11] Drimbetas, E., Sariannidis, N., &Porfiris, N. (2007). The Effect of Derivatives Trading on Volatility of the Underlying Asset: evidence بازارهای مالی بین‌المللی from the Greek stock market. Applied Financial Economics. 17 (2), 139- 148.

[12] Eichengreen, B., &Bordo, M. D. (2002). Crises Now and Then: What Lessons From Them Last Era of Financial Globalization?.National Bureau of Economic Research Working Paper. No. 8716.

[13] Engle, R, F. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate GARCH Models. Journal of Business Economics Statistic. 20, 339–350.

[14] Esqueda, O. A., Assefa, T. A., &Mollick, A. V. (2012). Financial Globalization and Stock Market Risk. Journal of International Financial Markets. Institutions & Money. 22, 87-102.

[15] Fischer, S. (1998). Capital Account Liberalization and the Role of the IMF, in Should the IMF Pursue Capital-Account Convertibility? Essays in International Finance, 207. 1-10.

[16] Iwata, S., & Wu, S. (2009). Stock Market Liberalization and International Risk Sharing. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money. 19, 461-476.

[17] Gatfaoui, H. (2013). Translating Financial Integration into Correlation Risk: A Weekly Reporting's Viewpoint for the Volatility Behavior of Stock Markets. Economic Modeling. 30, 776-791.

[18] Goel, K., & Gupta, R. (2011). Impact of Globalization on Stock Market Development in India. Delhi Business Review. 12(1), 69-84.

[19] Kenen, P, B. (2007). The Benefits and Risks of Financial Globalization. Cato Journal. 27(2), 179-184.

[20] Kose, M, A., Prasad, E., Rogoff, K., and Wei, S. (2009). Financial Globalization: A Reappraisal. International Monetary Fund Staff Papers. 56(1), 8-62.

[21] Lane, P.R., &Milesi-Ferretti, G.M. (2007). The External Wealth of Nations Mark II: Revised and Extended Estimates of Foreign Assets and Liabilities, 1970–2004. Journal of International Economics. 73, 223–250.

[22] Moser, G., Pointner, W., &Scharler, J. (2005). Financial Globalization, Capital Account Liberalization and International Consumption Risk-Sharing. Focus on European Economic Integration Journal. 1, 98-106.

[23] Nezhad Haj Ali Irani, F., &Nouruzi, M. R. (2011). Effects of Globalization on Policy, Economics and Financial Affairs. Economics and Finance Review. 1(3), 51-54.

[24] Nicolo, G. D., & Juvenal, L. (2010). Financial Integration, Globalization, Growth and Systemic Real Risk. Federal Reserve Bank of St. Louis Working Paper Series 2010-012B.

[25] Nicolo, G. D., & Juvenal, L. (2014). Financial Integration, Globalization, and Real Activity. Journal of Financial Stability. 10, 65-75.

[26] Solnik, B (1974). Why not Diversify International Rather than Domestically? Finance Analytical Journal. 30(4), 48-54.

[27] Stiglitz, J.E. (2004). Capital-Market Liberalization, Globalization, and the IMF. Oxford Review of Economic Policy. 20, 57–71.

[28] Torre, A. D. L., Gozzi, J. C., &Schmukler, S. L. (2007). Stock Market Development under Globalization: Whither the gains from reforms?.Journal of Banking and Finance. 31, 1731-1754.

[29] Umutlu, M., Akdeniz, L., & Altay-Salih, A. (2010). The Degree of Financial Liberalization and Aggregated Stock-Return Volatility in Emerging بازارهای مالی بین‌المللی بازارهای مالی بین‌المللی Markets. Journal of Banking & Finance. 34, 509-521.

[30] Vongpraseuth, T., & Choi, C. G. (2015). Globalization, Foreign Direct Investment, and Urban Growth Management: Policies and Conflicts in Vientiane, Laos. Land Use Policy, 42, 790- 799.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا