بهترین و مطمئن ترین کارگزاران

سنجش عملکرد پرتفوي

پس از محاسبۀ بازدهی هر زیر دوره، بازدهی سبدگردان برای کل دورۀ موردنظر از رابطۀ زیر محاسبه می‌شود:

جزیره حسابداری

دیدگاه اول: ریسک به عنوان هر گونه نوسان احتمالی بازده اقتصادی در آینده.

دیدگاه دوم: ریسک به عنوان نوسانات احتمالی منفی بازده اقتصادی در آینده.

آنچه تحت عنوان«نظریهء مدرن پرتفوی» مطرح می‌شود، شالوده‌اش توسط هری مارکوویتز بنا شد و بر اساس رابطهء بازدهی و ریسک تبیین می‌شود. در این نظریه، ریسک منطبق بر دیدگاه اول و به عنوان انحراف از میانگین بازدهی تعریف می‌شود، به تعبیر دیگر نوسانات بالا و پایین هم‌ارزش هستند و واریانس و انحراف معیار شاخص‌های عددی برای اندازه‌گیری ریسک تلقی می‌شود. ذکر این نکته لازم است که پیش‌فرض استفاده از واریانس و انحراف معیار و وجود توزیع نرمال برای صفت متغیر است، چرا که در این توزیع شاخص پراکندگی انحراف معیار و واریانس تعریف می‌شود. این نظریهء شاخص شارپ را معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد پرتفوی ارایه می‌کند. شاخص شارپ بازده اضافی پرتفوی- اختلاف میانگین بازدهی پرتفوی و نرخ بازده بدون ریسک- را در ازای هر واحد ریسک پرتفوی می‌سنجد. در مقابل نظریهء مدرن پرتفوی، «نظریهء فرامدرن پرتفوی» مطرح شده که برخلاف نظریهء قبلی فرض را به غیرنرمال بودن توزیع احتمالات بازدهی قرار می‌دهد. مفهوم ریسک در این نظریه تغییر می‌کند، ریسک به عنوان انحرافات نامطلوب و نامساعد نسبت به میانگین یا نرخ بازدهی هدف تعریف می‌شود، به گونه‌ای که نوسانات بالاتر از میانگین (یا نرخ بازدهی هدف) مساعد است و تنها نوسانات پایین‌تر از میانگین (یا نرخ بازدهی هدف) نامطلوب است. براین اساس، شاخص‌های عددی نیم واریانس و نیم انحراف معیار و درحالت بسیار کلی «کم‌ترین گشتاور جزیی» برای اندازه‌گیری ریسک، مناسب تلقی می‌شوند. ریسک نامطلوب به عنوان شاخص اندازه‌گیری ریسک، نوسانات منفی بازدهی اقتصادی در آینده را در برمی‌گیرد (منطبق بر دیدگاه دوم ارایه شده از ریسک) و به دو شیوهء «نیم واریانس زیر نرخ میانگین» و «نیم واریانس سنجش عملکرد پرتفوي زیر نرخ بازده هدف» تعریف و محاسبه می‌شود. اگر توزیع بازدهی دارایی نرمال باشد، معیار نیم واریانس عددی را به دست می‌دهد که دقیقا نصف واریانس است، به همین علت آن را نیم واریانس می‌خوانند.

گروهی از محققان نسبت جدیدی را برای ارزیابی عملکرد ارایه می‌کنند تحت عنوان «نسبت پتانسیل مطلوب» که به اختصار آن را UPR می‌خوانند. این نسبت، پتانسیل مطلوب را به ریسک نامطلوب می‌سنجد; مطلوب را به نامطلوب. این نسبت مبتنی بر نظریهء فرامدرن پرتفوی است. تحقیقاتی که صورت گرفته نشان داده که اگر توزیع بازدهی نرمال باشد، هر دو نسبت شارپ و پتانسیل مطلوب رتبه‌بندی یکسان را ارایه و پرتفوی بهینهء مشابهی را انتخاب خواهند کرد. همچنین اگر توزیع بازدهی از چولگی منفی برخوردار باشد، باز نتایج حفظ می‌شود ولی در صورتی که توزیع بازدهی از چولگی مثبت برخوردار باشد، احتمال دارد رتبه‌بندی‌های یکسان یا حتی _ضد و نقیض یکدیگر ارایه شود. در این تحقیق سعی ما بر این است سنجش عملکرد پرتفوي که نسبت شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب را در کنار یکدیگر به عنوان دو معیار ارزیابی عملکرد برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه کرده و ببینیم آیا هر دو نسبت رتبه‌بندی یکسانی را از عملکرد شرکت‌های مورد بررسی ارایه می‌کنند یا نه. به عبارتی بهتر به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که، آیا در نظر گرفتن ریسک نامطلوب به عنوان شاخص کمی ‌ریسک، بر نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری تاثیر دارد یا خیر؟

سوالات و فرضیات تحقیق

به منظور بررسی اثر ریسک نامطلوب بر عملکرد تعدیل شده بر مبنای ریسک، در شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرضیهء اصلی تحقیق به این صورت مطرح شد:

فرضیه صفر:بین رتبه‌بندی شرکت‌های سرمایه‌گذاری براساس نسبت شارپ و رتبه‌بندی آن‌ها بر اساس نسبت پتانسیل مطلوب رابطهء معناداری وجود ندارد.

فرضیه یک:بین رتبه‌بندی شرکت‌های سرمایه‌گذاری براساس نسبت شارپ و رتبه‌بندی آن‌ها بر اساس نسبت پتانسیل مطلوب رابطهء معناداری وجود دارد.

این فرضیه درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا بین رتبهء کسب شدهء شرکت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس معیار اول (نسبت شارپ) و رتبهء به دست آمده براساس معیار دوم (نسبت پتانسیل مطلوب)، همبستگی معناداری وجود دارد یا نه؟

این پژوهش از نوع پژوهش‌های همبستگی است. پژوهش‌های همبستگی شامل تمامی پژوهش‌هایی است که در آن‌ها سعی می‌شود، رابطهء بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی، کشف یا تعیین شود. از آنجا که ماهیت متغیر‌های تحقیق کیفی است، بنابراین از فنون و روش‌های آماری ناپارامتریک استفاده شده است. در این تحقیق به منظور محاسبهء بازدهی ماهانهء تک‌تک سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات مربوط به روند قیمت، برگزاری مجامع، سود تقسیمی ‌و. از نرم‌افزارهای صحرا و تدبیرپرداز و سایت اطلاع‌رسانی بورس اوراق بهادار تهران استخراج شد. از آن‌جا که براساس نمونه‌گیری به عمل آمده، بازدهی محاسبه شده توسط این نرم‌افزار‌ها قابلیت اتکای لازم را نداشت، محقق شخصا به محاسبهء بازدهی ماهانه اقدام کرده، همچنین اطلاعات مربوط به پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های هر کدام از شرکت‌های سرمایه‌گذاری از اطلاعیه‌هایی که به صورت ماهانه به بورس داده می‌شود به دست آمد. دورهء زمانی تحقیق نیز از ابتدای فروردین1380 تا پایان اسفند1384 در نظر گرفته شده است. جامعهء آماری این تحقیق، در برگیرندهء تمامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در دورهء زمانی مورد نظر به صورت مستمر در بورس فعالیت داشته‌اند، است. از مجموع 17 شرکتی که حایز شرایط فوق بوده‌اند، تعداد 11 شرکت به دلیل برخورداری از پرتفویی که بالغ بر 60 درصد از آن به سرمایه‌گذاری‌های خارج از بورس اختصاص داشت از جامعهء آماری حذف شده و در نهایت تعداد شش شرکت به عنوان شرکت‌های مورد مطالعه برگزیده شدند. به عبارت دیگر وجود سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی ما را در ارزیابی عملکرد با مشکلات عدیده‌ای روبه رو می‌کند، بنابراین بخش غیر بورسی پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری از حیطهء بررسی حذف شد. محقق برای جلوگیری از کسب نتایج غیرمنطقی و غیرقابل اتکا و با نظر اساتید متخصص و مجرب، شرکت‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کرد که متوسط نسبت پرتفوی بورسی به کل پرتفوی آن‌ها، در طول دورهء زمانی تحقیق بالای70 درصد است. به دلیل محدود بودن تعداد جامعهء آماری، محقق در این تحقیق اقدام به نمونه‌گیری نکرده سنجش عملکرد پرتفوي و تمامی شرکت‌های مذکور را به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد انتخاب کرد.

در پایان با توجه به مطالعات صورت گرفته گفتنی است، وجود ارتباط معنادار بین رتبه‌بندی‌های صورت گرفته توسط نسبت‌های شارپ و پتانسیل مطلوب تایید می‌شود. نتیجهء حاصل از این تحقیق با نتایج حاصل از تحقیقی که توسط سورتینو و همکارانش در سال 2001 روی بازارهای یورونکست انجام گرفت، منطبق است.

ارزیابی مدل‌های پرتفوی سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در بازارهای مالی جهانی (با تاکید بر الگوریتم فرا ابتکاری چند هدفه)

پیچیدگی ابزارها و بازارهای مالی، تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب نوع دارایی را برای سرمایه‌گذاران دشوار می‌کند، به‌طوری‌که سرمایه‌گذاران همواره در تصمیم‌گیری‌های خود با مسئلهٔ بهینه‌سازی مجموعهٔ دارایی‌ها روبه‌رو هستند؛ بنابراین انتخاب سبد سرمایه‌گذاری مناسب به‌منظور حداکثر سازی سود یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران است. با این بیان هدف مقاله حاضر مقایسه توضیح دهندگی و عملکرد مسئله بهینه‌سازی و قدرت پیش‌بینی مدل‌های ARMA-شبیه‌سازی تاریخی و ARFIMA-مونت کارلو (از مدل‌های پدیرفته شده در دنیا) در بهینه‌سازی پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است. جامعهٔ آماری و نمونه شامل داده‌های صندوق‌های منتخب معامله شده در بورس اوراق بهادار کشورهای منتخب عضو فدراسیون بورس‌های آسیایی و اروپایی (FEAS) بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ بوده است.

نتایج پژوهش نشان داد که مدل ARIMA-ارزش در معرض ریسک (شبیه‌سازی تاریخی) مرز کارای بالاتری در مقایسه با ARIMA-ارزش در معرض ریسک (شبیه‌سازی مونت کارلو) دارد. همچنین مرز کارای (جبهه پارتو) رسم شده توسط الگوریتم PESA-II برای مدل دیگر را در خود جای‌داده است. برای پی بردن به معنادار بودن این تفاوت عملکرد آزمون من-ویتنی بررسی شده است. نتایج بیانگر آن است که معیار شارپ پرتفلیو بهینه ARIMA-ارزش در معرض ریسک (شبیه‌سازی تاریخی) در مقایسه با ARIMA-ارزش در معرض ریسک (شبیه‌سازی تاریخی) بهتر است.

کلیدواژه‌ها

 • صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
 • بازارهای مالی
 • الگوریتم فراابتکاری چند هدفه
 • FEAS

موضوعات

 • مدیریت مالی و سرمایه گذاری در بنگاههای بین المللی

عنوان مقاله [English]

Evaluation of investment portfolio models in mutual fund in global financial markets (with emphasis on multi-objective meta-heuristic algorithm)

نویسندگان [English]

 • Leila Nateghian 1
 • Saeid Jabbarzadeh Kangarlouei 2
 • jamal bahri sales 3

The complexity of financial instruments and markets makes it difficult for investors to decide on the type of asset, so that investors are always faced with the problem of optimizing the set of assets in their decisions. Therefore, choosing the right investment portfolio in order to maximize profits is one of the main concerns of investors. With this statement, the purpose of this article is to compare the explanation and performance of the optimization problem and the predictive power of ARMA-historical simulation models and ARFIMA-Monte Carlo (one of the most established models in the world) in fund portfolio optimization ‌ is a joint venture. The statistical and sample population included data from selected funds traded on the stock exchange of selected member countries of the Federation of Asian and European Stock Exchanges (FEAS) between 2013 and 2019.

The results showed that the ARIMA-value at risk (historical simulation) model has a higher efficiency boundary compared to the ARIMA-value at risk (Monte Carlo simulation). It also incorporates the Pareto frontier drawn by the PESA-II algorithm for the other model. To determine the significance of this difference, the performance of the Mann-Whitney test has been investigated. The results indicate that the ARIMA-value-at-risk-optimal portfolio Sharp criterion is better than the ARIMA-value-at-risk (historical simulation) criterion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mutual fund
 • Financial Markets
 • multi-objective meta-heuristic algorithm

مراجع

بحری ثالث، جمال؛ پاک مرام، عسگر؛ ولی زاده، مصطفی (۱۳۹۷)."انتخاب و بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از روش میانگین واریانس مارکویتز با بهره‌گیری از الگوریتم‌های مختلف". فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال یازدهم، شماره 37.

راعی، رضا؛ فلاح طلب، حسین(1392). "کاربرد شبیه­­سازی مونت کارلو و فرایند قدم زدن تصادفی در پیش بینی ارزش در معرض ریسک ". مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 16

شیدایی نرمیقی، علی؛ رهنمای رودپشتی، فریدون؛ رادفر، رضا (۱۳۹۹)."بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری مبتنی بر ماتریس شبکه و مقایسه آن با الگوریتم ژنتیک". فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، سال نهم، شماره سی و ششم.

فتاحی نافچی، حسن؛ عرب صالحی، مهدی؛ اسماعیلیان، مجید."انتخاب سبد بهینه سهام با بکارگیری اطلاعات حسابداری، اطلاعات مبتنی بر ارزش و اطلاعات کارت ارزیابی متوازن(مطالعه موردی: شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)". مجله پیشرفت­های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره یازدهم، شماره دوم، 285-320.

فلاح‌پور، سعید؛ راعی، رضا؛ فدائی نژاد، محمد اسماعیل؛ مناجاتی، رضا (۱۳۹۸)." ارائه مدلی جهت بهینه‌سازی فعال با استفاده از ارزش در معرض ریسک شرطی؛ کاربردی از رویکرد مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی بر اساس رویکرد الگوریتم DE". فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، سال هشتم، شماره 30.

میرلوحی، سید مجتبی؛ محمدی تودشکی، نیما (۱۳۹۹)." تشکیل سبد سرمایه‌گذاری بهینه در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش‌های خوشه‌بندی سلسله مراتبی و تفکیکی". فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، سال نهم، شماره 34.

نجفی مقدم، علی(1396). "انتخاب روش بهینه در محاسبه ارزش در معرض خطر صندوق سرمایه­گذاری"، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره8، شماره31، 265-237.

Chou,Y.H., Kuo,S.Y. & Lo,Y.T. (2017). “Portfolio Optimization Based on Funds Standardization and Genetic Algorithm” IEEE

Douglas, J.Cumming, Sofia,J. Yelin, ZH. (2019). What is Mutual Fund flow? Journal of International finantial markets, Institutions and Money, Vol62, No.222-251.

Inderjit,K(2018). “Effect of mutual funds characteristics on their performance and trading strategy: A dynamic panel approach “, Cogent Economics & Finance, 6:1.

Lin, Chang., Lin, Yi, Ting., (2008),”Genetic Algorithm for portfolio selection problem with transaction lost”, European journal of Operational Research., Vol.185, ISSUE, 1, 16, PP. 393-401.

Rom, B.M., Ferguston, K,(2001). Managing downside risk in financial markets: Theory, practice and implementation, Butterworth-Heinemann finance, p.59.

Silva, A, Neves, R., & Horta, N, (2015). A hubrid approach to portfolio composition based on fundamental and technical. Expert Systems with Applications, 42(4), 2036-2048.

Tsolas, I. E. (2020). Precious Metal Mutual Fund Performance Evaluation: A Series Two –Stage DEA Modeling Approach. Journal of Risk and Management, 13(5), 87.

Vladimir,R. Mikia, D., Branko, U. Rank, J. (2016). Mean univariate –GARCH VaR Portfolio Optimozation: Actual Portfolio Approach. Computers & Operations Research 72(2016) 83-92.

دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد پرتفوی فصل نهم درس مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته -

دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد پرتفوی فصل نهم درس مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

دانلود پاورپوینت پاورپوینت فساد، تقلب و پولشویی درس بررسی پیشرفت ها در حسابداری

توضیحات محصول عنوان دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد پرتفوی فصل نهم درس مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

فرمت: پاورپوینت ppt قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 46

چکیده ارائه

عملکرد پرتفلیو یکی از موضوعات مهم و مورد علاقه تمامی سرمایه گذاران و مدیران پرتفلیواست.

چارچوب ارزیابی عملکرد پرتفلیو شامل اندازه گیری بازده تحقق یافته و ریسک پرتفلیو، تعیین یک شاخص مناسب برای محاسبه عملکرد پرتفلیو،و درک این مطلب است که ارزیابی پرتفلیو ضرورتا مستلزم ارزیابی عملکردمدیر پرتفلیو نیست.

متداولترین معیارهای ارزیابی عملکرد پرتفلیو معیارهای شارپ، ترینر و جنسن است که ریسک و بازده را باهم در نظر می گیرند.

از معیارهای شارپ و ترینر می توان برای رتبه بندی عملکرد پرتفلیو استفاده کرد و موقعیت نسبی پرتفلیوهای مورد ارزیابی را نشان داد.معیارجنسن معیار کاملی ازعملکرد است.

هم معیار شارپ و هم معیار ترینر، بازده مازاد پرتفلیو را با معیار ریسک آن مرتبط می سازد.RVAR شارپ از انحراف معیار و RVOL ترینر از بتا برای این کار استفاده می کنند.

از آنجا که RVAR به طور ضمنی عدم تنوع کامل در پرتفلیو را اندازه گیری می کند و RVOL نیز تنوع کامل را فرض می کند بنابراین رتبه بندی پرتفلیو از طریق این دو معیار،درصورتی که پرتفلیو از تنوع خوبی برخوردارنباشد می تواند به نتایج متفاوتی منجر شود.

معیار شارپ زمانی مناسب است که پرتفلیو در برگیرنده بخش مهمی از سرمایه یک سرمایه گذار باشد در حالی که معیار ترینر زمانی مناسب است که پرتفلیو فقط شامل بخش کوچکی از سرمایه یک سرمایه گذارباشد.

اسناد عملکرد بدنبال یافتن علل مناسب بودن ویا نامناسب بودن عملکرد مدیر پرتفلیو در مقایسه با شاخص مورد انتظار است.به همین دلیل با تجزیه عملکرد به اجزای خاصی سعی در شناسایی علل وقوع نتایج خاصی است.

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ارزیابی عملکرد پرتفوی فصل نهم درس مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد پرتفوی فصل نهم درس مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

این پاورپوینت آموزشی شامل :

دارای متن خوانا و گویا با استفاده از فونت های استاندارد

دارای طراحی زیبا و کاربر پسند

انتخاب رنگ مناسب بک گرند ومتن برای بهتر دیده و خوانده شدن متن

استفاده از مارکر ومشخص کردن کلمات ومطالب مهم موضوع

دارای عکس های مرتبط با موضوع

استفاده از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر

دارای ترنسنشن های متفاوت برای هر اسلاید

طراحی محتوا متناسب با موضوع

دارای صفحه تشکر

قسمتی از اسلایدهای پاورپوینت:

اسلاید:3

چارچوبی برای ارزیابی عملکرد پرتفلیو:

برای مثال در سال 1993 صندوق مشترک سرمایه گذاری “جو گروس” ،20 درصد بازده کل عاید سهامداران خود کرده است. به عنوان یک سهامدار، شما سعی دارید عملکرد این صندوق را ارزیابی کنید.این کار را چگونه انجام می دهید؟

اولین دلیل این است که سرمایه گذاری فرایندی دو بعدی،شامل ریسک وبازده است.

بدون در نظر گرفتن ریسک، نمی توان فقط از طریق بازده به بررسی راه حلهای مختلف سرمایه گذاری پرداخت. اگر چه تمامی سرمایه گذاران بازده بیشتر را ترجیح می دهند، اما باید در نظر داشت که سرمایه گذاران ریسک گریز نیز هستند.

برای ارزیابی درست عملکرد پرتفلیو باید مشخص کنیم که آیا بازده با توجه به ریسک به اندازه کافی بزرگ است یا نه. اگر در ارزیابی عملکرد دقیق هستیم باید عملکرد پرتفلیو را براساس ریسک تعدیل شده ارزیابی کنیم.

دومین علت این است که بازده 20 درصدی این صندوق، با توجه به ریسک آن ،فقط زمانی معنی دار است که با برخی شاخصها مقایسه شود. واضح است که اگر متوسط بازده بازار در سال 1993 ، 25 درصد بود به این نتیجه می رسیدیم که عملکرد شرکت “جو گروس” نامناسب است. بنابراین باید معیارهایی را در اندازه گیری عملکرد در نظر بگیریم ویکی از مباحث مهم در این زمینه ایجاد شاخص برای سنجش عملکرد پرتفوي ارزیابی عملکرد پرتفلیو است.

معرفی برنامه پاورپوینت

برنامه پاورپوینت، مهارت ششم از مهارت های هفتگانه کامپیوتر ICDL و یکی از نرم افزارهای بسته نرم افزاری Microsoft Office محصول شرکت بزرگ مایکروسافت است.

همانطور که از اسم مجموعه نرم افزاری Microsoft Office بر می آید این مجموعه یک مجموعه اداری بوده و از همین رو، همانطور که شما میدانید پاورپوینت نیز با توجه به کاربردهای آن در محیط کار یکی از نرم افزارهای با قابلیت اداری است.

مزایای استفاده از پاورپوینت

از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش تجارب آموزش و یادگیری برای مدرس و یادگیرنده
تشویق و حمایت مدرسان به منظور ارایه درس به روش های حرفه ای و تخصصی
امکان تلفیق چند رسانه ای و ارایه آموزش اثر بخش
قابلیت استفاده مجدد فایل مربوطه برای همه دانشجویان و دانش آموزان
سهولت در امکان ویرایش و بازنگری مطالب آموزشی

کاربرد پاورپوینت در تدریس

به همین دلیل استفاده از روش های نوین تدریس و بهره گیری از امکانات جدید در انجام فعالیت های اجتماعی و آموزشی دانشجویان و دانش آموزان یکی از اولویت ها بخش آموزش و تدریس است.

عملکرد ما

ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری معمولا بر اساس ارزیابی بازده و ریسک و برخی شاخصها یا نسبتهای شناخته شده جهانی صورت می گیرد.
ارزیابی عملکرد در دو سطح امکانپذیر هست. یکی در سطح یک سبد اختصاصی( پورتفوی سهام) و دیگری در سطح یک شرکت سبدگردان( Asset manager).
به عبارت دیگر در یک زمان یک سرمایه گذار یا یک سبدگردان قصد دارد وضعیت یک سبد اختصاصی ( پورتفوی سهام) را ارزیابی کند گاهی نیز هدف ارزیابی عملکرد یک شرکت سبدگردان می باشد.
در سطح سرمایه گذار و برای یک سبد اختصاصی شناخته شده ترین فرمول جهانی برای محاسبه بازده ،روش نرخ بازدهی پول وزنی( Money Weighted Rate of Return ) می باشد که به اختصار MWRR نامیده می شود.

جهت ارزیابی عملکرد یک شرکت سبدگردان نیز از نرخ بازدهی سنجش عملکرد پرتفوي زمان وزنی( Time Weighted Rate of Return ) استفاده می شود که به اختصار (TWRR) نامیده می شود و نشان می‌دهد که سبدگردان به طور متوسط تا چه حد در مدیریت سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود، موفق به کسب بازدهی برای سرمایه‌گذاران شده‌است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران با توجه به بازدهی سبدگردان، می‌توانند عملکرد سبدگردان را ارزیابی نموده و در مورد سپردن مدیریت دارایی خود به سبدگردان تصمیم‌گیری کنند. سبدگردان، بازدهی سبد اختصاصی را به صاحب سبد(سرمایه‌گذار) مربوطه گزارش می‌کند، همچنین موظف است بازدهی شرکت سبدگردان را جهت اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر کند.

در ادامه نحوه محاسبه بازده یک سبد اختصاصی و بازده یک شرکت سبدگردان ذکر شده است. در این مطلب همه محاسبات با یک مثال بطور مفصل توضیح داده شده است.

محاسبه بازدهی سبد اختصاصی

روش محاسبه بازدهی سبد اختصاصی

برای محاسبه بازدهی هر سبد اختصاصی از رابطۀ زیر استفاده می‌شود:

بازدهی سبد اختصاصی iام در دورۀ t

ارزش سبد اختصاصی iام در پایان دورۀ t

ارزش سبد اختصاصی iام در ابتدای دورۀ t

جریان نقدی jام سبد اختصاصی iام در دورۀ t (افزایش سرمایه سرمایه‌گذار طی دوره به عنوان جریان نقدی ورودی و برداشت وی از سبد اختصاصی به‌عنوان جریان نقدی خروجی تلقی می‌شود. جریان نقدی ورودی با علامت مثبت و جریان خروجی با علامت سنجش عملکرد پرتفوي منفی خواهدبود)

زمان باقیمانده (به روز) از تاریخ وقوع جریان jام سبد اختصاصی iام تا پایان دورۀ t

طول کل دورۀ زمانی مورد نظر t (به روز)

روش محاسبۀ بازدهی سبدگردان

ابتدا کل دورۀ مورد نظر براساس تاریخ وقوع جریان‌های نقدی (افزایش سرمایه یا برداشت سرمایه‌گذار) و تاریخ انعقاد قرارداد جدید سبدگردانی یا تاریخ خاتمه یک قرارداد سبدگردانی به زیر دوره‌های متعدد تقسیم می‌شود. بنابراین اگر جریان ورودی و خروجی در n تاریخ مختلف در طول دورۀ موردنظر، به وقوع بپیوندند، در نتیجه کل دوره به 1 + n زیر دوره تقسیم می‌شود که در آن زیر دورۀ اول از ابتدای دورۀ مورد نظر شروع شده و تا تاریخ وقوع اولین جریان نقدی ادامه می‌یابد و زیر دورۀ دوم از تاریخ وقوع جریان نقدی اول شروع شده و تا تاریخ جریان نقدی دوم ادامه می‌یابد و به همین ترتیب جریان نقدی دورۀ آخر از تاریخ وقوع آخرین جریان نقدی شروع شده و تا پایان دورۀ مورد نظر ادامه می‌یابد. برای مثال به نمودار زیر توجه شود :

پس از تقسیم کل دوره به زیر دوره‌های موردنظر، بازدهی هر زیر دورۀ nام به شرح زیر محاسبه می‌شود:

ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان iام (ارزش کل سبدهای اختصاصی سبدگردان) در انتهای زیر دورۀ nام (بدون در نظر گرفتن جریانات نقدی ورودی یا خروجی در انتهای دوره)

ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان iام (ارزش کل سبدهای اختصاصی سبدگردان) در ابتدای زیر دورۀ nام (با در نظر گرفتن جریانات نقدی ورودی یا خروجی در ابتدای زیر دوره )

پس از محاسبۀ بازدهی هر زیر دوره، بازدهی سبدگردان برای کل دورۀ موردنظر از رابطۀ زیر محاسبه می‌شود:

بازدهی سبد گردان iام در دورۀ t

بازدهی زیر دورۀ nام دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان iام

سالانه کردن نرخ‌های بازدهی

برای سالانه کردن هریک از بازدهی‌های محاسبه‌شده از فرمول زیر استفاده می‌شود :

بازدهی محاسبه‌ شده (TWRR یا MWRR) که قصد سالانه کردن آن وجود دارد در دورۀ t

بازدهی سالانه شده

طول دورۀ t به روز

چگونگی محاسبۀ ارزش دارایی‌های سبد اختصاصی

در محاسبۀ نرخ بازدهی سبداختصاصی و نرخ بازدهی سبدگردان به شرح این پیوست، لازم است ارزش سبد یا سبدهای اختصاصی در ابتدا و انتهای هر دورۀ مورد نظر محاسبه گردد. ارزش سبد یا سبدهای اختصاصی باید مطابق دستورالعمل نحوۀ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، محاسبه گردد و در اجرای این دستورالعمل نکات زیر در نظر گرفته‌شوند :

 • ارزش اوراق بهادار سبداختصاصی براساس قیمت فروش اوراق بهادار موضوع دستورالعمل« نحوۀ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوق‌های سرمایه‌گذاری» محاسبه شود.
 • سبدگردان نباید قیمت اوراق بهادار سبداختصاصی را براساس آنچه در دستورالعمل یادشده پیش‌بینی شده است، تعدیل نماید.
 • در صورتی‌که بخشی از آوردۀ مشتری را ورقۀ بهاداری تشکیل دهد که در زمان عقد قرارداد، نماد معاملاتی آن‌ بسته باشد، ارزش آن‌ ورقۀ بهادار در محاسبات این پیوست صفر در نظر گرفته می‌شود. هر زمان نماد معاملاتی ورقۀ بهادار یادشده بازگشایی شود، ارزش آن براساس قیمت پایانی روز بازگشایی نماد محاسبه شده و به عنوان آوردۀ جدید سرمایه‌گذار در همان روز بازگشایی در نظر گرفته می‌شود.

ریسک سبد اختصاصی (پورتفوی سهام)

توجه به بازده یک سبد اختصاصی ( پورتفوی سهام) بدون در نظر گرفتن ریسک آن اشتباه رایجی می باشد که اکثر سرمایه گذاران مرتکب می شوند به عبارتی ریسک و بازده در کنار هم باید مورد توجه قرار گیرند. بهترین معیار محاسبه ریسک یک سبد اختصاصی نیز محاسبه انحراف معیار بازده سبد(پورتفوی) می باشد.

روش محاسبه ریسک پورتفوی بشرح زیر می باشد :

واریانس بازده پرتفوی

واریانس بازده اوراق بهادار

انحراف معیار بازده اوراق بهادار

کواریانس میان بازدهی اوراق بهادار

ضریب همبستگی میان بازدهی اوراق بهادار

وزن هر یک از اوراق بهادار

با توجه به رابطه بالا ریسک پرتفوی به سه عامل بستگی دارد :

 • ریسک ( واریانس ) هر یک از اوراق بهادار
 • وزن هر یک از اوراق
 • کورایانس ( همبستگی ) میان اوراق بهادار

همچنین اهمیت کوواریانس می تواند با اهمیت مجموع ریسک هر یک از اوراق بهادار برابر باشد به طوری که وقتی اوراق بهاداری به پرتفوی اضافه می شود متوسط کوواریانس میان این اوراق بهادار و سایر اوراق بهادار موجود در پرتفوی خیلی مهم تر از ریسک خود اوراق بهادار است.

انواع ریسک ها

کل ریسک را می توان به دو قسمت تقسیم کرد :

 • ریسک سیستماتیک
 • ریسک غیر سیستماتیک

ریسک سیستماتیک

ریسک هایی هستند که موجب تغییر پذیری و نوسانات کل بازار می گردند. بطور مثال ریسک وقوع جنگ ، ریسکی است که در صورت وقوع بر همه اوراق بهادار تاثیر گذار خواهد بود و صرفا مربوط به شرکت یا شرکتهای خاصی نخواهد بود. مثال دیگر ریسک تغییرات نرخ بهره می باشد که بر روی بازده سهام همه شرکتها و سایر اوراق بهادار تاثیر گذار خواهد بود این نوع ریسک ها با تنوع سازی قابل حذف نیست.

ریسک غیر سیستماتیک

ریسک هایی هستند که به شرکت یا صنایع خاصی مربوط می باشند و با متنوع سازی سبد اختصاصی قابل مدیریت و حذف می باشد. برای نمونه احتمال اعتصاب کارکنان یک شرکت تنها بر روی عملکرد همان شرکت تاثیر گذار خواهد بود یا بعنوان مثال دیگر اعمال محدودیت در صادرات یا واردات یک محصول توسط دولت صرفا بر روی شرکتهای یک صنعت تاثیر گذار خواهد بود نه بر همه شرکتها. این نوع از ریسکها قابل مدیریت بوده و چنانچه در تشکیل پورتفو ( سبد اختصاصی) اصول علمی مدیریت پورتفو در نظر گرفته شود تا حد زیادی قابل حذف می باشد.

بطور مثال ریسک وقوع جنگ ، ریسکی است که در صورت وقوع بر همه اوراق بهادار تاثیر گذار خواهد بود و صرفا مربوط به شرکت یا شرکتهای خاصی نخواهد بود. مثال دیگر ریسک تغییرات نرخ بهره می باشد که بر روی بازده سهام همه شرکتها و سایر اوراق بهادار تاثیر گذار خواهد بود این نوع ریسک ها با تنوع سازی قابل حذف نیست. در مقابل برخی از ریسکها مربوط به شرکت یا صنایع خاصی خواهد بود و با متنوع سازی پورتفو ( سبد اختصاصی) قابل مدیریت و حذف می باشد. برای نمونه احتمال اعتصاب کارکنان یک شرکت تنها بر روی عملکرد همان شرکت تاثیر گذار خواهد بود یا بعنوان مثال دیگر اعمال محدودیت در صادرات یا واردات یک محصول توسط دولت صرفا بر روی شرکتهای یک صنعت تاثیر گذار خواهد بود نه بر همه شرکتها. این نوع از ریسکها قابل مدیریت بوده و چنانچه در تشکیل پورتفو ( سبد اختصاصی) اصول علمی مدیریت پورتفو در نظر گرفته شود تا حد زیادی قابل حذف می باشد.

هر چه تعداد اوراق بهادار موجود در پرتفوی بیشتر باشد میزان ریسک غیر سیستماتیک کوچک تر شده و ریسک کل به ریسک سیستماتیک نزدیک تر می شود.

برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک اوراق بهادار و پرتفوی که ریسک بازار نیز نامیده می شود از ضریب بتا استفاده می کنند که به صورت زیر محاسبه می شود.

پروژه بیست 20 سایت دانلود پاورپوینت | پاورپوینت آماده | سایت پروژه بیست 20 دانلود، اشتراک گذاری و فروش پاورپوینت و قالب پاورپوینت تم پاورپوینت دانشگاهی دروس متوسطه اول ، متوسطه دوم و پاورپوینت ابتدایی دانشگاهی

به وب سایت پروژه بیست خوش آمدید ** برای دریافت نمونه سوالات عضو کانال [email protected] شوید ** راهنمای خرید و پشتیبانی ** اگر هنگام خرید با مشکلی مواجهه شدید از طریق تلگرام به ایدی [email protected] ارتباط برقرار کنید یا با ایمیل [email protected] ×

نکته مهم قبل از خرید

فایل هایی که رایگان می باشد(بدون قیمت) ممکن است شامل فایل نباشد.این لینک ها بیشتر جنبه یادآوری یا اینکه محصول موجود نمی باشد.شما می توانید ایمیل و اطلاعات نامعتبر وارد فرمایید ************* اگر ایمیل ندارید جهت خرید از این ایمیل [email protected] استفاده نماییداگر با دانلود اینترنتی اشنا نیستیدبرای دریافت فایل از طریق تلگرام به ایدی [email protected] ارتباط برقرار کنید

دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد پرتفوی فصل نهم درس مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد پرتفوی فصل نهم درس مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

دانلود پاورپوینت پاورپوینت فساد، تقلب و پولشویی درس بررسی پیشرفت ها در حسابداری

توضیحات محصول عنوان دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد پرتفوی فصل نهم درس مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

فرمت: پاورپوینت ppt قابل ویرایش

تعداد اسلاید: ۴۶

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ارزیابی عملکرد پرتفوی فصل نهم درس مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته توجه فرمایید.

۱-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد پرتفوی فصل نهم درس مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته قرار داده شده است

۲-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

۴-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

۵-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

این پاورپوینت آموزشی شامل :

دارای متن خوانا و گویا با استفاده از فونت های استاندارد

دارای طراحی زیبا و کاربر پسند

انتخاب رنگ مناسب بک گرند ومتن برای بهتر دیده و خوانده شدن متن

استفاده از مارکر ومشخص کردن کلمات ومطالب مهم موضوع

دارای عکس های مرتبط با موضوع

استفاده از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر

دارای ترنسنشن های متفاوت برای هر سنجش عملکرد پرتفوي اسلاید

طراحی محتوا متناسب با موضوع

دارای صفحه تشکر

قسمتی از اسلایدهای پاورپوینت:

اسلاید:۳

چارچوبی برای ارزیابی عملکرد پرتفلیو:

برای مثال در سال ۱۹۹۳ صندوق مشترک سرمایه گذاری “جو گروس” ،۲۰ درصد بازده کل عاید سهامداران خود کرده است. به عنوان یک سهامدار، شما سعی دارید عملکرد این صندوق را ارزیابی کنید.این کار را چگونه انجام می دهید؟

اولین دلیل این است که سرمایه گذاری فرایندی دو بعدی،شامل ریسک وبازده است.

بدون در نظر گرفتن ریسک، نمی توان فقط از طریق بازده به بررسی راه حلهای مختلف سرمایه گذاری پرداخت. اگر چه تمامی سرمایه گذاران بازده بیشتر را ترجیح می دهند، اما باید در نظر داشت که سرمایه گذاران ریسک گریز نیز هستند.

برای ارزیابی درست عملکرد پرتفلیو باید مشخص کنیم که آیا بازده با توجه به ریسک به اندازه کافی بزرگ است یا نه. اگر در ارزیابی عملکرد دقیق هستیم باید عملکرد پرتفلیو را براساس ریسک تعدیل شده ارزیابی کنیم.

دومین علت این است که بازده ۲۰ درصدی این صندوق، با توجه به ریسک آن ،فقط زمانی معنی دار است که با برخی شاخصها مقایسه شود. واضح است که اگر متوسط بازده بازار در سال ۱۹۹۳ ، ۲۵ درصد بود به این نتیجه می رسیدیم که عملکرد شرکت “جو گروس” نامناسب است. بنابراین باید معیارهایی را در اندازه گیری عملکرد در نظر بگیریم ویکی از مباحث مهم در این زمینه ایجاد شاخص برای ارزیابی عملکرد پرتفلیو است.

معرفی برنامه پاورپوینت

برنامه پاورپوینت، مهارت ششم از مهارت های هفتگانه کامپیوتر ICDL و یکی از نرم افزارهای بسته نرم افزاری Microsoft Office محصول شرکت بزرگ مایکروسافت است.

همانطور که از اسم مجموعه نرم افزاری Microsoft Office بر می آید این مجموعه یک مجموعه اداری بوده و از همین رو، همانطور که شما میدانید پاورپوینت نیز با توجه به کاربردهای آن در محیط کار یکی از نرم افزارهای با قابلیت اداری است.

مزایای استفاده از پاورپوینت

از مزایای استفاده از پاورپوینت در تدریس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش تجارب آموزش و یادگیری برای مدرس و یادگیرنده
تشویق و حمایت مدرسان به منظور ارایه درس به روش های حرفه ای و تخصصی
امکان تلفیق چند رسانه ای و ارایه آموزش اثر بخش
قابلیت استفاده مجدد فایل مربوطه برای همه دانشجویان و دانش آموزان
سهولت در امکان ویرایش و بازنگری مطالب آموزشی

کاربرد پاورپوینت در تدریس

به همین دلیل استفاده از روش های نوین تدریس و بهره گیری از امکانات جدید در انجام فعالیت های اجتماعی و آموزشی دانشجویان و دانش آموزان یکی از اولویت ها بخش آموزش و تدریس است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا